Mer om antagningen

Elitishockeygymnasier
Från och med höstterminen 2011 måste de skolor som skall ge utbildning i ämnet specialidrott ha formellt tillstånd från Skolverket/Skolinspektionen. Tillstånd kan beviljas efter att Specialidrottsförbundet (Svenska Ishockeyförbundet) tillstyrkt certifiering. Utbildningen benämns Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) och omfattar 400 poäng av totalt 2500 poäng i en gymnasieexamen. På vissa orter kan det bli aktuellt att läsa utökad studiekurs utöver 2500 poäng för att öka utrymmet för specialidrott på schemat. De gymnasier som certifieras av Svenska Ishockeyförbundet och får skolverkets tillstånd att bedriva NIU utbildning benämns elitishockeygymnasier. I dagsläget är 33 gymnasier certifierade som elitishockeygymnasier och har fått Skolverkets tillstånd att bedriva NIU-utbildning. Av dessa är
6 st flickishockeygymnasier. Se kartan till höger. Att ett elitishockeygymnasium är certifierat innebär att Svenska Ishockeyförbundet står som garant för den sportsliga kvalitén. Dessutom följer SIF upp att skolan och föreningen uppfyller kraven på skolmässiga och sportsliga förhållanden så att goda möjligheter ges att kombinera gymnasiestudier och ishockeyutövande.

Bra ishockeyutbildning
Verksamheten vid de av SIF certifierade elitishockeygymnasierna leds av elitutbildade instruktörer. Eleverna har dessutom tillgång till ”professionell support” i form av materiell, medicinsk och kurativ service. Träningens kvalitet och kvantitet kommer att öka markant mot vad Du tidigare varit van vid. För att orka med detta räcker det inte enbart med talang. Karaktär och ödmjukhet är andra saker som krävs för att nå en positiv utveckling. Specialidrott/Ishockey utgör en del av elevens totala ishockeyutbildning. Den andra delen, genomförs i form av träningar och matcher i föreningsregi på kvällstid och helger. Den arrangerande föreningen ser till att antagen ishockeygymnasieelev registreras och ges möjlighet till spel och träning i den egna föreningen eller annan förening i den utsträckning och på den nivå som bäst gagnar
elevens ishockeymässiga utbildning.

Målsättning
Målsättningen med verksamheten är att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier på gymnasienivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär.

Ansökan och idrottslig antagning
Målgrupp för elitishockeygymnasierna är sista års A-pojkar/ flickor (U 16), d.v.s. elever som står i begrepp att sluta grundskolan och börja studera på gymnasienivå. Ansökan till elitishockeygymnasierna skall i år vara Svenska Ishockeyförbundet tillhanda senast den 1 december och sker genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Bedömning och ranking av sökande elever genomförs av respektive arrangerade gymnasium, samverkande förening och den instruktör som ansvarar för träningen. Eleverna kan söka maximalt 4 olika alternativ utan inbördes rangordning och efter den 1/12 kan inte valen ändras. Det finns ingen omvalsperiod för specialidrotten på samma sätt som det gör för programvalen. Tänk därför noggrant igenom vilka alternativ som skall väljas. Besked om idrottslig antagning ges successivt och alla sökande får besked om idrottslig antagning senast 25/1 2024, d.v.s. innan ansökan om programval skall ske till skolan. Ansökan om programval inlämnas på vanligt sätt till intagningsnämnden. Där anges att man önskar studera Specialidrott/Ishockey. Om plats till gymnasieskolan konkurrerar Du med övriga sökande till de olika gymnasieprogrammen med Ditt betyg (meritvärde) från årskurs 9. Det finns inga reserverade programplatser för elever som fått besked om idrottslig antagning.

Om Du har frågor beträffande den idrottsliga antagningen, ring direkt till aktuell förening. Kontaktuppgifter finns på https://swehockey.se/spelare/information/hockeygymnasium/