Förklaring av ansökans status

Registrerad Ansökan är registrerad men ej ännu behandlad.
Tidigt ej erbjuden plats Eleven är ej erbjuden en plats innan ansökningsperioden stängts. Eleven har möjlighet att söka annan skola.
Tidigt erbjuden plats Eleven är erbjuden en plats innan ansökningsperioden stängts.
Reservplats Eleven är satt som reserv.
Erbjuden antagningsdag Eleven har blivit erbjuden att delta på antagningsdag.
Tackat nej till antagningsdag Eleven har tackat nej till att delta på antagningsdag.
Tackat ja till antagningsdag Eleven har tackat ja till att delta på antagningsdag.
Ej erbjuden plats Eleven är inte antagen.
Erbjuden plats Eleven är erbjuden plats.
Antagen Eleven är antagen.
Antagen plats avstådd Eleven har avstått från sin antagna plats.
Ej aktuell - antagen till annan plats Eleven är antagen till annan plats.